Jak wyglada montaż odwodnienia ulicy?

Ulice są jednym z najważniejszych elementów przestrzeni miejskiej, umożliwiając swobodny ruch pieszych i wszelkiego rodzaju pojazdów. Ponieważ należą do powierzchni utwardzonych, muszą być wyposażone w odpowiedni system odwadniający, ponieważ w przeciwnym razie gromadząca się na nich woda opadowa będzie tworzyła duże kałuże i rozlewiska. Byłoby to nie tylko dużym utrudnieniem dla ruchu, ale także mogłoby doprowadzać do niebezpiecznych wypadków, a ponadto grozić wystąpieniem lokalnych podtopień w miejscach, gdzie zebrana woda znajdowałaby naturalne ujście. Sposobem na radzenie sobie z problemem odprowadzania wody opadowej jest montaż odpowiednich odwodnień drogowych. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje i sprawdźmy, w jaki sposób można je instalować.

Jaka jest rola spadków w korytkach odwadniających?

Gwałtowne lub długotrwałe opady oznaczają zgromadzenie dużej ilości wody, która często bez właściwego odprowadzenia powoduje podtopienia i czasowe zalania terenów lub budynków. Sposobem na radzenie sobie w takich sytuacjach jest wykonanie odpowiedniego systemu odwodnień. Musi on jednak nie tylko składać się z prawidłowo dobranych elementów, ale także być należycie zaprojektowany i zainstalowany. Przekonajmy się, dlaczego jest to niezbędne i sprawdźmy, jaka jest nadrzędna zasada jego działania.

Odwodnienie S2 - najdłuższy tunel w Polsce

Tunele są ważnymi elementami nowoczesnej infrastruktury drogowej. Mogą być budowane w celu omijania przeszkód terenowych – redukują koszt budowy dróg w terenach pagórkowatych i górskich, a prowadzone pod rzekami stają się alternatywą dla klasycznych przepraw mostowych. Coraz częściej funkcją tuneli jest jednak odciążanie tras biegnących przez dzielnice mieszkalne, przyczyniając się z jednej strony do zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu, z drugiej zmniejszają generowany przez ruch hałas oraz zanieczyszczenie powietrza. Co ciekawe, ich konstrukcja wymaga zastosowania tych samych rozwiązań, z jakich korzysta się przy typowych drogach, w tym systemów odwodnień. Przekonajmy się, jak rozwiązano tę kwestię w przypadku najdłuższego tunelu w Polsce.
 

Jakie są rodzaje korytek odwadniających?

Utwardzenie nawierzchni znacząco zwiększa jej funkcjonalność, pozwalając na wykorzystanie zarówno do ruchu pieszego oraz kołowego, jak i w charakterze miejsc postojowych czy placów przeznaczonych na działalność od handlu po organizowanie wszelkiego typu imprez.

Jak zapobiegać zatorom w odwodnieniach liniowych?

Sprawne odprowadzanie wody opadowej jest niezbędne w przypadku wszystkich nawierzchni utwardzonych. Dzięki niemu można nie tylko uniknąć tworzenia się negatywnie wpływających na bezpieczeństwo kałuż, ale także zapobiegać podtopieniom i zalaniom obiektów i terenów położonych w pobliżu. Spływanie wody nie będzie jednak możliwe, jeżeli zastosowane odwodnienia liniowe nie będą w pełni drożne. Przekonajmy się, dlaczego może dochodzić do ich zatykania i sprawdźmy, jak można im przeciwdziałać.

Czym są odwodnienia punktowe?

Opady atmosferyczne sprawiają, że na wielu większych powierzchniach utwardzonych gromadzi się duża ilość wody mogącej tworzyć spore kałuże. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza na jezdniach, chodnikach i placach parkingowych, co nierzadko prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń związanych z utratą przyczepności przez poruszające się pojazdy lub ochlapaniem pieszych. Przy ulewnych deszczach woda może też zalewać położone w pobliżu budynki lub instalacje. Sposobem na radzenie sobie z problemami tego rodzaju jest montaż odpowiednich odwodnień punktowych lub liniowych. Przekonajmy się, czym wyróżniają się te pierwsze i sprawdźmy, jak są zbudowane.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe odwodnienie jezdni?

Jezdnie należą do obszarów, które ze względu na swoje rozmiary przyjmują znaczną ilość deszczówki. Jeśli są otoczone krawężnikami, co ma zwykle miejsce w przypadku ulic lub dróg przechodzących przez rozmaite miejscowości, woda nie może się z nich wydostawać w naturalny sposób – dzięki spadkowi, z jakim jest ułożona nawierzchnia. Do pozbywania się jej nadmiaru konieczne będą więc odwodnienia drogowe – w przeciwnym razie może dochodzić do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i jego uczestnikom. Podobne skutki mogą wywołać również odwodnienia, które są źle wykonane, niedrożne lub niedopasowane do panujących w konkretnym miejscu warunków.

Jak zapewnić właściwe odwodnienie na posesji?

Opady atmosferyczne, podczas których spada duża ilość wody, są poważnym problemem w przypadku wszystkich posesji, gdzie znaczna część powierzchni została utwardzona. Gromadząca się woda nie ma w takiej sytuacji możliwości wsiąkania bezpośrednio w grunt, a spływając wraz ze spadkiem, może prowadzić do powstawania sporych kałuż. Jeśli będą się one tworzyły w pobliżu budynku, łatwo dojdzie do przenikania wody w głąb murów, a także do zalewania piwnic czy znajdujących się poniżej poziomu gruntu garaży. Sposobem na uniknięcie tego problemu okaże się budowa odpowiedniej instalacji odwadniającej. Przekonajmy się, z jakich elementów powinna być wykonana.

Gdzie stosuje się odwodnienia żelbetowe?

Odwodnienia wykonane z żelbetu, czyli kompozytu, w którego skład wchodzi beton oraz stalowe pręty, stanowią stosunkowo nowy materiał do wykonywania elementów odwodnienia. Dzięki wzmocnieniu jest odporny na bardzo duży nacisk i uszkodzenia mechaniczne. Odwodnienia żelbetowe dzięki swoim licznym zaletom coraz chętniej wykorzystywane są na różnego rodzaju budowach, niezależnie od ich wielkości.