Andrzej Sobiesiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AS” PPH Andrzej Sobiesiak z siedzibą w Piasecznie (dalej : „ASPPH”) informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych należących do ASPPH.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić światowe wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy czy chronimy informacje w Internecie.

 

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Korzystając ze stron ASPPH, użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Administrator prosi, by podawać jedynie te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą przetwarzane.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisów ASPPH (dalej: ”serwis”) jest Andrzej Sobiesiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AS” PPH Andrzej Sobiesiak z siedzibą w (05-500) Piasecznie przy ul. Urbanistów 1 (dalej: ”administrator”).

 

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

• Informacje przekazywane przez użytkownika: gromadzimy następujące informacje:

W niektórych przypadkach usuwamy informacje osobowe z otrzymanych danych i przechowujemy je w formie ogólnej. Możemy również połączyć te dane z innymi informacjami, aby stworzyć anonimowe, ogólne informacje statystyczne (np. liczba odwiedzin, domena) pomocne dla nas w celu ulepszenia naszych produktów oraz usług.

• Dane gromadzone przez nas automatycznie: gromadzimy informacje dotyczące użytkownika oraz sposobu, w jaki korzysta on z naszego serwisu. Używamy do tego następujących narzędzi: Logi z naszego serwera, cookies, action tags.

 

 

 

 

Wykorzystanie danych

Dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu (w tym adresy, numery telefonów, adresy e-mail) są gromadzone i wykorzystywane przez administratora wyłącznie w celu:

• udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,

Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych części serwisu i ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów i przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Każdy użytkownik, który podaje swoje dane osobowe za pomocą elektronicznych formularzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako r.o.d.o), o ile przepisy prawa nie ograniczają tego prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora zbieranych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o. oraz art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.

Przetwarzając dane, administrator jak i inne oddziały Roche na świecie, oraz firmy świadczące usługi w naszym imieniu będą przetwarzać dane zachowując kontrolę nad sposobem ich wykorzystania.

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 

Ujawnianie danych

Dane na temat użytkownika mogą być ujawniane osobom trzecim w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej.

W celu podniesienia jakości świadczonych usług, dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione firmom zewnętrznym. Podmioty te, mają obowiązek podporządkować się odpowiednim przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych

Możemy również ujawnić informacje w następujących przypadkach:

• w związku ze złożeniem zamówienia w naszej firmie;

• w związku ze złożoną reklamacją, zażaleniem lub groźbą

• na żądanie sądu lub prokuratora, a wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu,

• w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w ww. sposób osobom trzecim za wyjątkiem udostępniania danych osobowych za zgodą osób, których dane dotyczą lub w przypadkach przewidzianych przez właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

Użytkownik może również dobrowolnie ujawnić swoje dane w następujący sposób:

• wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook i Google) umożliwiają udostępnianie informacji na odpowiednich portalach społecznościowych,

• niektóre elementy serwisu mogą zawierać narzędzia, za pośrednictwem których użytkownik może udostępniać dane przy pomocy poczty elektronicznej oraz aplikacji społecznościowych i innych aplikacji, w ramach których ujawnia się informacje, korzystając w tym celu z klientów i aplikacji na urządzeniu użytkownika,

Zabezpieczenia

Administrator danych oświadcza, że dba o zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, logiczne, fizyczne i zarządcze mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Kontakt

W razie ogólnych pytań prosimy korzystać z zakładki Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@aspph.pl

W przypadku zgłoszenia żądania realizacji praw wynikających z RODO prosimy wypełnić formularz i przesłać na adres: ochrona.danych@aspph.pl

Użytkownik, który zgłosi się do nas po pomoc albo z prośbą o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych powinien pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości użytkownika przed realizacją zgłoszenia.

 

Pliki Cookies

Na stronach ASPPH używamy plików cookies. Pliki cookies obejmują tekstową zawartość, mogącą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania z naszej strony. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.) dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które zapisywane są w przeglądarce internetowej na urządzeniu użytkownika, gdy odwiedza on strony ASPPH. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

 

Jakich plików cookies używamy?

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

 

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

- w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności strony internetowej Roche przez użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłania plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia użytkownika. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez użytkownika na dwa sposoby:

- użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,

- użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie użytkownika.